Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням третьої сесії
Роменської міської ради
восьмого скликання
від 23.12.2020

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти Роменської міської ради

Сумської  області

І. Загальні положення

 1. Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області (далі – Відділ освіти) є виконавчим органом Роменської міської ради, який утворюється міською радою та є підзвітний та підконтрольний їй, підпорядковується Виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп і фірмовий бланк.
 3. На працівників Відділу освіти, які відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 4. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням Роменської міської ради та Виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Роменського міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. У межах своїх повноважень Відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти та інноваційної діяльності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.
 5. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів Роменської територіальної громади. Видатки на його утримання затверджуються Роменською міською радою.
 6. Фінансування витрат на утримання закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, Інклюзивно-ресурсного центру, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, що знаходяться у комунальній власності Роменської територіальної громади, здійснюється через Відділ освіти, як головного розпорядника бюджетних коштів.
 7. Відділ освіти є неприбутковою організацією та утримується за рахунок коштів бюджету Роменської територіальної громади. Бюджет Відділу освіти використовується виключно для фінансування видатків на утримання Відділу освіти, оплати праці працівників. Використання коштів, не пов’язане з реалізацією основних завдань та функцій Відділу освіти, визначених законодавством та цим Положенням, забороняється.
 8. Найменування:

1) повне: Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області.

2) скорочене: Відділ освіти РМР.

 1. Місцезнаходження: вулиця Соборна, 41, місто Ромни, Сумська область, 42000.

ЄДРПОУ – 02147919

Місцезнаходження Відділу освіти визначає Виконавчий комітет Роменської міської ради.

ΙI. Завдання і функції Відділу освіти

1. Основні завдання Відділу освіти:

1) реалізація державної політики у сфері освіти на території Роменської територіальної громади;

2) створення умов для здобуття та забезпечення доступності дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти, позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на території Роменської територіальної громади;

3) здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

4) планування, формування, утримання та забезпечення розвитку мережі дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти, позашкільної освіти Роменської територіальної громади відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів у вигляді надання пропозицій Виконавчому комітету Роменської міської ради або Засновнику;

5) організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти, забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Роменської територіальної громади;

6) забезпечення координації роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

7) сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти комунальної форми власності;

8) забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти;

9) здійснення управління закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної форми власності;

10) організація проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти, інклюзивно – ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників з підстав та у порядку, визначених нормативно-правовими актами;

11) забезпечення функціонування інклюзивно – ресурсного центру, який знаходяться у комунальній власності з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством;

12) сприяння розвитку міжнародного співробітництва закладів освіти комунальної форми власності із збереженням і захистом національних інтересів;

13) забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

14) здійснення разом з органами охорони здоров’я загального  контролю за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу;

15) здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від боулінгу;

16) Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 1. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Роменської територіальної громади;

2) проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань серед учнівської молоді;

3) організовує облік дітей дошкільного віку та учнів закладів загальної середньої освіти;

4) забезпечує медичним обслуговуванням та харчуванням дітей у закладах освіти за рахунок бюджету Роменської територіальної громади та залучених коштів;

5) здійснює в межах своєї компетенції заходи, спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей  та молоді;

6) вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та спеціальним службам у запобіганні дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

7) організовує діяльність психологічної служби, телефону довіри та педагогічного патронажу в системі освіти;

8) погоджує проєкти реконструкцій, будівництва закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню;

9) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти комунальної форми власності;

10) вносить пропозиції щодо обсягів фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує використання коштів бюджету Роменської територіальної громади. Є головним розпорядником бюджетних коштів, які виділяються з бюджету Роменської територіальної громади на утримання закладів освіти;

11) затверджує за поданням закладу освіти комунальної форми власності стратегію розвитку закладу та здійснює її фінансування;

12) здійснює контроль за використання закладами освіти комунальної форми власності публічних коштів;

13) розглядає подання керівників закладів загальної середньої освіти щодо створення або ліквідації структурних підрозділів закладу;

14) організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень у межах бюджетних призначень;

15) здійснює   контроль   за  дотриманням  правил  техніки безпеки,  протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні  відповідної роботи;

16) створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

17) забезпечує створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;

18) здійснює облік здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на індивідуальну форму навчання (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж);

19) координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти;

20) формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документи про освіту;

21) розглядає питання та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці;

22) створює умови для підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

23) проводить прийом громадян з питань, що відносяться до повноважень Відділу освіти, за встановленим графіком;

24) розглядає звернення, скарги, заяви громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

25) розробляє проєкти рішень Роменської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

26) готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток освіти  Роменської територіальної громади;

27) здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів стороною яких виступає Відділ освіти;

28) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, у закладах освіти;

29) здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.

ІІІ. Права Відділу освіти:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань що належать до компетенції Відділу освіти спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів Роменської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).
 3. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з навчальними і науковими установами як України, так і зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 4. Укладати в установленому чинним законодавством порядку договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України.
 5. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань освітньої діяльності.
 6. Вносити до Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти.
 7. Вносити пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджувати інші форми морального і матеріального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти.
 8. Організація випуску видань інформаційного та науково-методичного характеру.
 9. Видавати накази, розпорядження у межах його повноважень, що є обов’язковими для виконання закладами освіти комунальної форми власності, організовувати контроль за їх виконанням.
 10. Користуватись іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування Україні», та іншими нормативно – правовими актами.

ІV. Структура та організація роботи Відділу освіти

 1. Структуру Відділу освіти затверджує Роменська міська рада, а граничну чисельність, штати та штатний розпис апарату управління Відділу освіти – міський голова.
 2. При Відділі освіти функціонують наступні підрозділи:

централізована бухгалтерія;

господарська група.

2.1. Штатний розпис структурних підрозділів затверджує начальник Відділу освіти.

 1. Начальник Відділу освіти призначається на посаду розпорядженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, звільняється згідно з чинним законодавством.

Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати: вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в галузі освіти не менш як 5 (п’ять) років, вільно володіти державною мовою.

 1. Посадові особи Відділу освіти призначаються на посаду розпорядженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, звільняється згідно з чинним законодавством
 2. На період відсутності начальника Відділу освіти його обов’язки виконує заступник начальника Відділу освіти.
 3. Начальник Відділу освіти:

представляє інтереси Роменської територіальної громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

здійснює керівництво діяльністю Відділу освіти;

встановлює зв’язки із структурними підрозділами Роменської міської ради та Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

забезпечує виконання завдань з реалізації державної політики у сфері освіти та несе відповідальність за їх виконання;

планує роботу Відділу освіти та аналізує стан її виконання;

видає у межах компетенції Відділу освіти накази, організовує та контролює їх виконання;

вирішує питання перспективного розвитку освіти Роменської територіальної громади відповідно до напрямків, визначених законодавством;

затверджує положення про структурні підрозділи Відділу освіти і посадові обов’язки працівників Відділу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників централізованої бухгалтерії, господарської групи згідно з чинним законодавством;

призначає на посади керівників закладів загальної середньої освіти,  інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників за результатами конкурсного відбору шляхом укладення строкових трудових договорів (контрактів);

розриває строкові трудові договори (контракти) із керівниками  закладів загальної середньої, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників з підстав та у порядку, визначеному чинним законодавством;

призначає і звільняє керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, згідно із чинним законодавством;

надає відпустки та направляє у відрядження посадових осіб та інших працівників Відділу освіти, керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу освіти;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на посадових осіб та інших працівників Відділу освіти, керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу освіти;

погоджує статути закладів освіти комунальної форми власності, підпорядкованих Відділу освіти, та закладів освіти приватної форми власності, які здійснюють свою діяльність на території Роменської територіальної громади;

координує роботу керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису;

подає на затвердження міському голові кошторис видатків на поточний рік в розрізі КПКВ;

затверджує штатні розписи, кошториси закладів освіти згідно з чинним законодавством;

у межах своїх повноважень користується правами головного розпорядника коштів;

відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на договорах та  розпорядчих документах;

сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти;

здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією та законодавством України.

 1. При Відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника Відділу освіти.
 2. Для ведення фінансово-господарської діяльності закладів освіти при Відділі освіти функціонує централізована бухгалтерія, що працює на підставі положення, затвердженого начальником Відділу освіти.

За рішенням Роменської міської ради бухгалтерський облік в закладах освіти може здійснюватися самостійно.

 1. Положення про Відділ освіти затверджується Роменською міською радою. Посадові інструкції начальника Відділу освіти, заступника начальника Відділу освіту, головних спеціалістів Відділу освіти затверджуються заступником міського голови, який координує діяльність Відділу освіти, а розподіл обов’язків між головними спеціалістами Відділу освіти, затверджуються наказом начальника Відділу освіти. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів Відділу освіти затверджуються начальником Відділом освіти.
 2. Відділ освіти при виконанні покладених на нього завдань та функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, Роменською міською радою, Виконавчим комітетом та його структурними підрозділами, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 3. V. Відповідальність Відділу освіти
 4. Персональну відповідальність за роботу Відділу освіти, належне виконання покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу освіти.
 5. Працівники Відділу освіти можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.
 6. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

VІ. Заключні положення

 1. Припинення діяльності Відділу освіти здійснюється у формі реорганізації або ліквідації за рішенням Роменської міської ради, у порядку передбаченому чинним законодавством України.
 2. Зміни до цього Положення у разі потреби вносяться Роменською міською радою шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.
 3. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                        В’ячеслав ГУБАРЬ